I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Włascicielem Sklepu Internetowego lightplus.pl, zwanego dalej Sklepem jest Firma Handlowo – Usługowa Global Partners z siedzibą ul. Stanisława Staszica 14/34, 62-300 Września, REGON 301532563, NIP 9721137455, adres email: sklep@lightplus.pl, telefon kontaktowy +48 534535585.


2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu przez klienta wymagane jest spełnienie przez niego odpowiednich wymagań technicznych.


3. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno zasad korzystania i dokonywania zakupów przez Kupujących będących Konsumentami, jak i Podmiotów Gospodarczych z wyjątkiem punktów, w których wyraźnie zaznaczone jest, iż dotyczy on jedynie jednej z tych grup.


4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna w celu dokonania zakupów oraz założenia Konta w Sklepie.


5. Wszelkie informacje prezentowane na witrynie Sklepu oraz z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, takich jak np. e-mail, w tym e-mail z potwierdzeniem proponowanej Umowy Sprzedaży lub telefon, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 KC kierowane od Sprzedawcy do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów KC.


6. Poniżej uściśla się znaczenie niektórych zwrotów, które pojawiają się w treści niniejszego Regulaminu (pisanych wielką literą), chyba, że z kontekstu zdania wynika inne ich znaczenie.

- BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które obsługuje Klientów, udzielając stosownych informacji odnośnie ofert Sklepu. Godziny pracy oraz forma kontaktu z BOK podane są w zakładce Kontakt na stronie Sklepu.

- CENA – określona w PLN, w kwocie brutto, chyba, że wyraźnie wskazane jest inaczej. Podana przy produkcie i na jego karcie Cena, nie zawiera kosztów dostawy.

- HASŁO – ciąg znaków konieczny do założenia konta i autoryzacji w trakcie logowania się do niego. Klient zobowiązuje się do zachowania hasła w tajemnicy. Sklep umożliwia zmianę Hasła przez klienta na inne. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

- KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

- KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

- KONSUMENT - Klient dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

- KONTO - przydzielona Klientowi część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych jego funkcjonalności

- KOSZYK – usługa w ramach Sklepu Internetowego, dzięki której Klient ma możliwość złożenia zamówienia. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

- NEWSLETTER – udostępniana poprzez Sklep Internetowy informacja handlowa przeznaczona do promocji oraz promocji produktów. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne.

- REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin. Dla usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest takim, o którym mówi się w art. 8 ust. Z 18.07.02 ‘o świadczeniu usług drogą elektroniczną’ (Dz.Ustaw z roku 2002 nr 144, poz. 1204 z poz. zm.)

- SKLEP INTERNETOWY/SKLEP– oznacza stronę internetową, pod której adresem znajduje się Sklep Internetowy. Działa on w domenie www.lightplus.pl

- SPRZEDAWCA/SPRZEDAJĄCY - Firma Handlowo – Usługowa Global Partners z siedzibą ul. Stanisława Staszica 14/34, 62-300 Września, REGON 301532563, NIP 9721137455

-TOWAR/PRODUKT – rozumie się jako produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Jest to towar, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

- UMOWA SPRZEDAŻY – przez to rozumie się umowę sprzedaży, która zostaje zawarta na odległość. Zawarcie Umowy odbywa się na zasadach odnośnie złożenia oferty, sposoby zakupu, cen (w tym transportu) określonych w Regulaminie, odbywającą się między Sprzedawcą a kupującym Klientem.

- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

-WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, do prawidłowego działania Strony Internetowej to komputer albo inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp i posiadanie adresu email, przeglądarka internetowa – zalecane to Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari w aktualnych oficjalnych wersjach nie-beta, minimalna rozdzielczość ekranowa dla urządzenia desktop 1024x768; Dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Oświadczenie w szczególności określa rodzaj i ilość towaru oraz świadomość określonej ceny.
II KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu lightplus.pl poprzez założenie konta w tym serwisie lub bez jego założenia korzystając z zakupów jako Gość.

2. Klient, który rejestruje konto w Sklepie Internetowym zobowiązuje się do ochrony dostępu do konta i zachowania poufności jeśli chodzi o hasło do konta. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. Własciciel Sklepu Internetowego stosuje mechanizm plików "cookies", będacych zapisywane przez Serwer na dysku twardym Klienta w trakcie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego. "Cookies" mają na celu optymalizację i poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu Klienta.

4. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tzn. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli zamówienie wskazuje na chęć nabycia Towaru w celu dalszej odsprzedaży. Odstępienie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
III INFORMACJE O TOWARZE/PRODUKTACH1. Informacje o Towarze zawarte na Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art 71 KC.


2. Ceny tak jak wskazano w pkt I niniejszego Regulaminu są cenami brutto, podane w PLN. Prezentowane Ceny nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z wyborem niestandardowych opcji, w tym niestandardowej dostawy i innych dodatkowych, nieprzewidzianych w sposób wskazany w Sklepie ustaleń między Sprzedającym a Klientem. Cena ostateczna (łączna cena za towar, wybrane, ustalone dodatkowe opcje niestandardowe) będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi na adres e-mail. Każdorazowo Klient jest informowany o łącznej cenie i wszelkich kosztach związanych z realizacją Zamówienia.
IV REJESTRACJA1. W celu założenia konta klienta, Klient zobowiązany jest do jego zarejestrowania na Sklepie lightplus.pl

2. Założenie konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.

3. Podczas wypełniania formularza rejestacyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, dokonując jego akceptacji.


4. Podczas rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie Newslettera. Wyrażenie lub nie zgody na otrzymywanie Newslettera nie ma żadnego wpływu na możliwość złożenia Zamówienia na Sklepie. Zgoda może być każdej chwili cofnięta, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia przez Klienta do Sprzedającego za pośrednictwem e-mail na adres sklep@lightplus.pl


5. Klient ma możliwość dokonania rejestracji na Sklepie za pomocą swojego konta na stronach serwisów społecznościowych. Rejestracja odbywa się przez dedykowane przeniesienie na stronę wspomnianego serwisu, gdzie Klient loguje się, zwrotnie jest przekierowany na Sklep, gdzie zakładane jest jego konto autoryzowane logowaniem do w/w serwisu. Sklep w żaden sposób nie przechowuje danych do logowania w serwisie zewnętrznym. Serwisy zewnętrzne przekazują Sprzedającemu takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail.
V ZAMÓWIENIA1. Na Sklepie Internetowym Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Realizacja zamówień następuje w godzinach pracy obługi Sklepu Internetowego podanych na stronie Sklepu

3. Klient składając Zamówienie, wybiera Towar/y na stronach Sklepu i dodaje go do Koszyka. Po dodaniu wszystkich towarów, którymi jest zainteresowany przechodzi na stronę Koszyka, loguje się na swoje Konto lub składając zamówienie jako „gość” podaje dane do wysyłki, ewentualne dane do faktury i następnie wybiera sposób dostawy zamówienia oraz formę płatności. Zamówienie potwierdzone jest przez klienta poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo po wybraniu wszystkich opcji Klient informowany jest o łącznej cenie za Towar i Dostawę, sposobie realizacji i wszelkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją Umowy Sprzedaży.

4. W wyjątkowych przypadkach ilość towaru jaki kupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient każdorazowo zostaje poinformowany.

5. Klient może również złożyć Zamówienie za pomocą poczty e-mail, wysyłając je na adres podany na Sklepie Internetowym. Wiadomość powinna zawierać nazwę towaru, dodatkowe dane takie jak kolor, rozmiar oraz ilość. Powinna zawierać również dane do wysyłki, dane teleadresowe oraz ewentualne dane do Faktury. Po otrzymaniu w/w wiadomości Sprzedający przesyła zwrotną wiadomość z informację o Cenie wybranych Towarów, wszelkich dodatkowych kosztach, dostępności, możliwych form płatności, sposobów dostawy oraz terminów realizacji. Wiadomość zawiera również dane Sprzedawcy. Wiadomość zawiera również informację o tym, iż zawaracie Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie informacji zawartych w wiadomości od Sprzedającego Klient może zwrotnie złożyć Zamówienie wysłając wiadomość elektroniczną do Sprzedającego.


6. Złożenie Zamówienia, o których mowa w pkt V, podpkt. 3 oraz 5 Regulaminu, stanowi złożenie przez Klienta w stronę Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, które są przedmiotem zamówienia.


7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to należy traktować jak oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w pkt V, podpkt. 6 niniejszego Regulaminu. Z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.


8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca każdorazowo potwierdza Klientowi warunki jej zawarcia przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas składania Zamówienia.


9. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku wysokiej ceny Towaru, który Klient chce zakupić, Sprzedawca może zobowiązać Klienta do zapłaty zaliczki warunkującej możliwość złożenia zamówienia. O konieczności jej uiszczenia Klient zostanie poinformowany po przedstawieniu Sprzedającemu propozycji zawarcia Umowy. Sprzedający umożliwi Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zapłatę pozostałej po wpłaceniu zaliczki części ceny.
VI PŁATNOŚĆ1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

- Przelew na konto Sprzedającego. Realizacja zamówienia opłaconego w ten sposób rozpoczyna się z momentem zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedającego. Jeśli klient wybrał przedpłatę powinien dokonać wpłaty w terminie 3 dni od momentu przyjęcia Zamówienia. Przekroczenie tego terminu może skutkować anulowaniem Zamówienia bez podania przyczyny.

- Płatności internetowe. Płarność kartą płatniczą, szybkim przelewem internetowym lub używając BLIK. Realizowane przez system płatności internetowych Przelewy 24, PayPro S.A.. Realizacja zamówienia opłaconego w ten sposób rozpoczyna się po otrzymaniu z systemu Przelewy24 potwierdzenia dokonania wpłaty.

- Za pobraniem. Płatność dostawcy przy dokonaniu dostawy. W tym przypadku realizacja rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

- Poprzez system odroczonych płatności PayPo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga pozytywnej weryfikacji Klienta przez system PayPo. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayPo informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o finansowanie zakupu.
VII DOSTAWA1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie informacje odnośnie dni roboczych koniecznych do realizacji zamówienia. Przez realizację zamówienia rozumie się moment wydania przez Sprzedajacego lub w imieniu Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej w celu dokonania dostawy. Moment rozpoczęcia realizacji Zamówienia zależny jest od wyboru formy płatności i wskazany jest szczegółowo w pkt VI podpkt. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, uszkodzeń lub zastrzeżeń Klient ma prawo żądać od Dostawcy i doręczającego pracownika spisania protokołu.

5. W przypadku, w którym Klient jesg nieobecny pod podanym podczas składania zamówienia adresem, Dostawca podejmie ponownie próbę doręczenia w kolejnych dniach lub pozostawi awizo. W przypadku odesłania towaru przed Dostawcę przez Sprzedającego z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia ponownej Dostawy, jej kosztów oraz terminu.
VIII RĘKOJMIA, REKLAMACJE1. Sprzedawca zapewnia, iż dostarczy Towar pozbawiony wad prawnych i fizycznych. Odpowiedzialnym względem Klienta w tym zakresie jest Sprzedający.

2. Jeśli klient stwierdzi wadę towaru, może:

- złożyć oświadczenie o chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub obniżenia ceny, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę

- Jeśli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego lub Sprzedający nie spełnił obowiązki wymianu Towaru na wolny od wad lub ich usunięcia, powyższego ograniczenia nie stosuje się. Klient w tej sytuacji może miast usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta wiąże się z nadmiernymi kosztami w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę lub jest niemożliwe.

- żądać wymiany Towaru lub usunięcia wady. Sprzedawca musi zadośćuczynić temu żądaniu bez nadmiernych niedogodności dla klienta, w tym jeśli chodzi o czas realizacji tego żądania.


3. Klient, który chce skorzystać z prawa rękojmi musi dostarczyć Towar posiadający wady na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia tego produktu w przypadku Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcy posiadającego uprawnienia Konsumenta pokrywa Sprzedajacy.


4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi w ciągu dwóch lat od dostarczenia Towaru do Klienta. Żądanie usunięcia wady lub wymiany Towaru przedawnia się po upływie roku. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, w którym Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi.


5. Reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej na adres Firma Handlowo – Usługowa Global Partners z siedzibą ul. Stanisława Staszica 14/34, 62-300 Września


6. W ciągu 14 dni od złożenia reklamacji Sprzedający ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o swoich decyzjach.


7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, określonych w ustawie z 23.09.2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.


3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy Firma Handlowo – Usługowa Global Partners z siedzibą ul. Stanisława Staszica 14/34, 62-300 Września lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@lightplus.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.


5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać


6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.


9. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztamiX ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW1. W przypadku, gdy Klient, osoba,podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.


3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.


5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu